Wednesday, January 26, 2011

Literasi

Definisi Literasi : Keupayaan untuk membaca, menulis dan memahami perkataan dan ayat serta mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pembelajaran dan komunikasi harian.

Konstruk 1: Keupayaan membaca dan menulis huruf vokal dan konsonan.

Konstruk 2: Keupayaan membaca dan menulis suku kata terbuka.

Konstruk 3: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata terbuka.

Konstruk 4: Keupayaan membaca dan menulis suku kata tertutup.

Konstruk 5: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup.

Konstruk 6: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup’ng’.

Konstruk 7: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi diftong.

Konstruk 8: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding.

Konstruk 9: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung.

Konstruk 10: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang berimbuhan awalan dan akhiran.

Konstruk 11: Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah.

Konstruk 12: Keupayaan membaca, memahami dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan.LITERASI – CELIK HURUF

(BUKAN SUBJEK)

KEMAHIRAN : MEMBACA (Membunyikan simbol)

MENULIS (Memindahkan makna kepada simbol)

No comments:

Post a Comment